Có 1 kết quả:

yào sǐ bù huó

1/1

yào sǐ bù huó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half dead
(2) more dead than alive