Có 1 kết quả:

yào mù

1/1

yào mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) important substance (of a document)
(2) key section