Có 1 kết quả:

yāo yuè

1/1

yāo yuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to restrict
(2) to agree to a contract
(3) offer
(4) bid