Có 1 kết quả:

yào zhí

1/1

yào zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) key job
(2) important position