Có 1 kết quả:

yào wén

1/1

yào wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) important news story
(2) headline

Một số bài thơ có sử dụng