Có 1 kết quả:

yào fàn

1/1

yào fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to beg (for food or money)