Có 1 kết quả:

jiàn fāng

1/1

jiàn fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a (10 meter) square
(2) a square of given side