Có 1 kết quả:

jiàn sè wàng yǒu ㄐㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄨㄤˋ ㄧㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to neglect one's friends when smitten with a new love