Có 1 kết quả:

jiàn liàng

1/1

jiàn liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

please forgive me