Có 1 kết quả:

jiàn zhū xíng dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to translate sth into action
(2) to put sth into action