Có 1 kết quả:

jiàn nán ér shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take the bull by the horns (idiom)