Có 1 kết quả:

jiàn guǐ

1/1

jiàn guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) curse it!
(2) to hell with it!