Có 1 kết quả:

guī zé

1/1

guī zé

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy tắc

Từ điển Trung-Anh

(1) rule
(2) regulation
(3) rules and regulations