Có 1 kết quả:

guī zé xìng

1/1

guī zé xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

regularity