Có 1 kết quả:

guī zé xìng xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

regularity effect