Có 1 kết quả:

guī miǎn

1/1

guī miǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to advise and encourage