Có 1 kết quả:

guī quàn

1/1

guī quàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to advise