Có 1 kết quả:

guī zhěng

1/1

guī zhěng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) according to a pattern
(2) regular
(3) orderly
(4) structured
(5) neat and tidy