Có 1 kết quả:

guī gé

1/1

guī gé

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy cách

Từ điển Trung-Anh

(1) standard
(2) norm
(3) specification