Có 1 kết quả:

guī zhèng

1/1

guī zhèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to admonish