Có 1 kết quả:

guī lǜ

1/1

guī lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) law
(2) pattern