Có 1 kết quả:

guī zhāng

1/1

guī zhāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rule
(2) regulation