Có 1 kết quả:

guī guǎn

1/1

guī guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to regulate