Có 1 kết quả:

guī fàn huà

1/1

guī fàn huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to standardize
(2) standardization