Có 1 kết quả:

guī fàn xìng

1/1

guī fàn xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) normal
(2) standard