Có 1 kết quả:

guī fàn lǐ lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Standard Model (of particle physics)