Có 1 kết quả:

guī fàn

1/1

guī fàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy phạm, chuẩn mực