Có 1 kết quả:

guī jiè

1/1

guī jiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to warn (against some course)
(2) to admonish