Có 1 kết quả:

guī huì

1/1

guī huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to admonish
(2) to instruct