Có 1 kết quả:

guī jiàn

1/1

guī jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remonstrate
(2) to warn earnestly (esp. classical written Chinese)
(3) to exhort