Có 1 kết quả:

guī bì

1/1

guī bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to evade
(2) to dodge