Có 1 kết quả:

shì sǐ rú guī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to view death as a return home
(2) to not be afraid of dying
(3) to face death with equanimity (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng