Có 1 kết quả:

shì pán

1/1

shì pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optic disc (anatomy)
(2) video compact disc (VCD)