Có 1 kết quả:

shì ér bù jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn a blind eye to
(2) to ignore