Có 1 kết quả:

shì ruò wú dǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to turn a blind eye to