Có 1 kết quả:

shì cuò jué

1/1

shì cuò jué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

optical illusion