Có 1 kết quả:

shì pín huì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) videoconferencing
(2) videoconference