Có 1 kết quả:

qīn lì qīn wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to do sth oneself