Có 1 kết quả:

qīn hé lì

1/1

qīn hé lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (personal) warmth
(2) approachability
(3) accessibility
(4) (in a product) user friendliness
(5) (chemistry) affinity