Có 1 kết quả:

qīn shàn dà shǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

goodwill ambassador