Có 1 kết quả:

qīn zǐ

1/1

qīn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parent and child
(2) parent-child (relationship)
(3) two successive generations