Có 1 kết quả:

qīn zú

1/1

qīn zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relatives
(2) members of the same family, clan, tribe etc

Một số bài thơ có sử dụng