Có 1 kết quả:

qīn rè

1/1

qīn rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) affectionate
(2) intimate
(3) warmhearted
(4) to get intimate with sb