Có 1 kết quả:

qīn yǎn mù dǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to see for oneself
(2) to see with one's own eyes