Có 1 kết quả:

qīn shēn

1/1

qīn shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) personal
(2) oneself