Có 1 kết quả:

jì yú

1/1

jì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to covet
(2) to long for
(3) to lust after