Có 1 kết quả:

guān huǒ

1/1

guān huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

penetrating (vision)