Có 1 kết quả:

guān luò yīn ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a ritual whereby the living soul is brought to the nether world for a spiritual journey