Có 2 kết quả:

Guān yīn Pú sàguān yīn pú sà

1/2

Từ điển Trung-Anh

Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara)

Từ điển phổ thông

Quan Âm Bồ Tát