Có 1 kết quả:

guān niǎo

1/1

guān niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

birdwatching